Kunst, kultur og social ansvarlighed går hånd i hånd i fire nye projekter

Kunst, kultur og social ansvarlighed går hånd i hånd i fire nye projekter

Projektet Usynlige Stier i Sigynsgade-kvarteret i København modtog støtte i 2019. Foto: Ida Brændholt Lundgaard.

Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021” støtter fire nye projekter, der skal bidrage til kulturelle fællesskaber og styrke et aktivt medborgerskab, med i alt 5 millioner kroner.

Projekterne bygger på partnerskaber mellem forskellige kunst- og kulturaktører og lokalt forankrede boligsociale aktører. Alle ansøgere kommer fra udsatte boligområder, og formålet med puljen er blandt andet at fremme dialog, demokrati og samskabelse.

Konstitueret enhedschef Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
”Det har været en fornøjelse at læse de mange ansøgninger og opleve den store kreativitet og de forskellige tilgange til kunst og kultur i projekterne. Der er en stor vilje i de udsatte boligområder til at arbejde med at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati – og også et blik for at adressere uligheden i brug af og adgang til kunst- og kulturaktiviteter.

I denne nye runde ser vi en række forskelligartede institutioner og aktører tage del i projekterne som for eksempel Københavns Universitet, CBS, kommuner og græsrodsbevægelser. Det er netop denne symbiose af kunst- og kulturfaglig viden, forskningskompetencer og lokal forankring og ejerskab, der gør projekterne relevante, ambitiøse og robuste, og de viser, hvordan kunst, kultur og social ansvarlighed kan spille sammen og styrke demokratiet.”

Projekterne, som alle løber over tre år, vil også have fokus på metodeudvikling, der skal skærpe projektaktørernes praksis, læring og dannelse. Samtidig kan projekternes metodedesign bidrage til at kvalificere fremtidige projekter. Derudover skal projekterne indeholde en bæredygtighedsstrategi, som rummer kulturelle, sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

De fire projekter:

Al Verdens Kunst
Projektet finder sted i Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet i Randers Nordby. Med baggrund i udvalgte FN Verdensmål søger projektet at bringe kunst og kulturaktiviteter ind i de to udsatte boligområder. Al Verdens Kunst arbejder med en bred vifte af udtryksformer inden for kunst og kultur, og projektet bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem den boligsociale indsats, de lokale fritidshjem og Randers Bibliotek. Med kunst og kultur som social løftestang udvikler projektet nye metoder for at styrke medborgerskab hos både børn og voksne.

Tekstil i Tingbjerg – aktivt medborgerskab gennem håndarbejde
Projektet finder sted i Tingbjerg i Brønshøj i hovedstadsområdet. Projektet anvender tekstilkunst, kunsthåndværk, håndarbejde og livshistorier som indgang til et mere aktivt medborgerskab – primært for kvinder i Tingbjerg – og til en nysgerrig undersøgelse af nye samskabelsesformer. Sammen med kunstnere og kunsthåndværkere, værksteder, kulturinstitutioner og uddannelser vil de involverede beboere skabe værker og nye måder at samarbejde på og herigennem etablere bæredygtige infrastrukturer og mangfoldige fællesskaber.

Identitetsskabende kunst – når unges fortælling skaber social innovation
Projektet finder sted i Mjølnerparken i København. Gennem egne fortællinger skaber unge fra Mjølnerparken identitetsskabende kunst. Projektet vil gennem kunst og kultur skabe demokratisk dialog og engagement hos de unge, styrke sammenhold og fællesskabsfølelse og involvere unge aktivt i at tage ansvar for at skabe forandring i deres lokalområde. Målet med projektet er at skabe kreative og innovative læringsprocesser, der fremmer den enkelte unges ressourcer og på denne måde ruste dem til livet samt skabe tryghed og nye fællesskaber. Projektet modtager delvist tilsagn til den del af projektet, som bygger på udvikling af sensorisk teater.

Kulturfrontløber i Sønderborg – en vej til aktivt medborgerskab for unge i udsatte boligområder
Projektet finder sted i Nørager/Søstjernevej-kvarteret i Sønderborg. Projektets formål er at uddanne unge kulturfrontløbere fra de to udsatte boligområder til at udføre kulturelle produktioner, der bygger bro til byens kulturliv. Projektet vil give de unge konkrete erfaringer med aktivt medborgerskab og deltagelse i kulturlivet, som de kan bringe videre i selvorganiserede fællesskaber. Projektet fører desuden lokale institutioner og aktører sammen i et nyt partnerskab på tværs af byens områder og sektorer.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Fakta om "Pulje til kultur i udsatte boligområder"

I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke fra 2019 er der på Finansloven afsat i alt 20 millioner kroner til "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder" fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022.

Ved ansøgningsrunden i 2021 modtog Slots- og Kulturstyrelsen i alt 11 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 20 millioner kroner.

”Puljen til kunst og kultur i udsatte boligområder” bliver slået op for sidste gang den 1. september 2021, og puljen kan søges frem til og med den 2. november 2021.

Del artiklen

'Kunst, kultur og social ansvarlighed går hånd i hånd i fire nye projekter'

Facebook